ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

Title:

Description:

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 във връзка с ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

„ИНТЕРКОМ ГРУП” ООД съобщава, че е изготвена информация по Приложение №2 за инвестиционно предложение: „Рекултивация на нарушен терен ПИ № 61741.18.14, по КККР на с. Разделна, м. „Боджака”, община Белослав, област Варна“. Информацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 15.03.2023 г. до 18.04.2023 г. от 11:00 до 12:00, на адреса на Възложителя: гр. Варна, р-н Младост, ул. „Инж. Павлин Николов“ № 11, Писмени становища и мнения се приемат на същия адрес и/или email: office@intercomgrup.bg